Stichting Coronaschade – herstel begint bij gerechtigheid

Voormalig Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft de Stichting Coronaschade opgericht. Deze stichting staat gedupeerden van het coronabeleid van de Nederlandse overheid bij. Dat doet de stichting onder andere door hulp te bieden bij juridische procedures en informatieverzoeken bij de overheid, maar ook door slachtoffers te verbinden en samen met hen te vechten voor erkenning, openheid van zaken en schadevergoedingen.

Vier jaar na het begin van de coronapandemie wordt steeds meer zichtbaar hoe groot de schade is die deze crisis heeft aangericht. Ondernemers gaan failliet en de economie heeft een enorme knauw gekregen. De publieke gezondheid is door de lockdowns en de maatregelen aangetast en er is ontzettend veel geld uitgegeven aan maatregelen en beleid dat de samenleving meer kwaad dan goed heeft gedaan. In ons omringende landen komt steeds meer informatie over het coronabeleid naar buiten en wordt het onrechtmatig en restrictief handelen van beleidsmakers en overheden steeds vaker aangevochten. De Stichting Coronaschade zet zich hier in Nederland voor in, samen met verschillende organisaties, onderzoekers en burgers.

Wybren van Haga was in de Tweede Kamer de eerste die zich actief en openlijk verzette tegen het coronabeleid van de Nederlandse overheid en wees op de nevenschade als gevolg van de maatregelen. Deze schade raakt de samenleving als geheel en steeds meer mensen als individu. De Stichting Coronaschade zet zich samen met juristen, journalisten, wetenschappers en data-analisten in voor vele verschillende groepen slachtoffers van het coronabeleid, die recht hebben op genoegdoening. De afgelopen maanden is de Stichting Coronaschade achter de schermen druk bezig geweest met verschillende projecten en procedures. Zo loopt er een zaak tegen het Ministerie van VWS voor het verkrijgen van de bewaard gebleven geluidsopnames van OMT-vergaderingen, waarvoor binnenkort een zitting bij de rechtbank wordt ingepland. In samenwerking met advocaten en onderzoekers doet de stichting onderzoek naar de complete financiële gang van zaken rondom Stichting Open Nederland, waar door de Nederlandse overheid 1 miljard aan is uitgegeven. Hierover zal een compleet dossier worden aangeboden aan de Parlementaire Enquêtecommissie Corona in de Tweede Kamer. Samen met patiënten met vaccinatieschade zet de stichting zich in om post-vaccinaal syndroom als officiële diagnose opgenomen te laten worden door zorgverzekeraars, zodat patiënten dezelfde rechten en mogelijkheden krijgen als Post-Covidpatiënten. Een patiëntenvereniging voor deze mensen is in oprichting. Er loopt een onderzoek naar mogelijke medische nalatigheid in ziekenhuizen tijdens de eerste coronagolf, de stichting staat ondernemers bij die verlies hebben geleden door de lockdowns en hoopt op termijn te kunnen starten met massa-schadeclaims bij de overheid voor verschillende groepen gedupeerden.

Van Haga: “Inmiddels hebben zich meerdere mensen bij ons gemeld die werk willen maken van de misstanden die zij tijdens de coronacrisis zelf hebben ervaren, of hebben waargenomen. Sommigen zijn zelf slachtoffer, bijvoorbeeld door het verlies van hun werkzaamheden of onderneming, of door vaccinatieschade, anderen willen zich inzetten voor het algemeen belang dat geschonden is door het beleid. Er is een groeiende behoefte aan openheid van zaken en het afleggen van verantwoording door de overheid. Maar voor veel mensen is dit vechten tegen de bierkaai. Met de Stichting Coronaschade gaan wij daarbij helpen. Daarnaast willen we met deze stichting een platform bieden voor mensen om zich te verenigen en kennis en expertise bij elkaar te brengen. De Stichting Coronaschade faciliteert, ondersteunt en verbindt. De coronacrisis heeft gezorgd voor een collectief trauma. Herstel begint bij gerechtigheid.”